top of page

Risico's en veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van oude liften

Bij het verwijderen van oude liften kunnen er verschillende risico's ontstaan voor zowel de mensen die dit werk doen als voor de omgeving. Deze risico's kunnen ontstaan door verschillende factoren, zoals; hoe het werk wordt gedaan, welke spullen worden gebruikt, hoe ervaren de mensen zijn die het werk uitvoeren en zijn de oude lifttoegangen goed afgesloten met noodafzettingen.


Een illustratie van twee liftmonteurs, een zit in de opening van de lift. de ander staat met zijn duim omhoog in de liftkooi


Het is erg belangrijk om ruim voordat het werk begint, te laten uitzoeken wat de toestand van de lift is en welke risico's er al bekend zijn. Als een lift al lange tijd niet meer wordt gebruikt of al gedeeltelijk uit elkaar is gehaald, kan dit andere risico's met zich meebrengen dan bij een lift die tot het laatste moment in gebruik was.


Het doel van deze blog is om te laten zien waar je op moet letten bij het weghalen van liften, en waarom het zo belangrijk is om goed voor te bereiden en de risico's in kaart te brengen. Hierdoor kun je ongelukken voorkomen en ervoor zorgen dat de omgeving geen schade oploopt.

 

Veiligheidsmaatregelen bij lift demontage:

Bij het verwijderen van liften moeten we ervoor zorgen dat werknemers en de omgeving veilig zijn. Dit betekent het nemen van specifieke veiligheidsmaatregelen:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

 1. Veiligheidshelmen: Werknemers moeten helmen dragen om hun hoofd te beschermen tegen vallende objecten.

 2. Valbeveiliging: Om vallen te voorkomen, dragen werknemers harnassen en gebruiken ze veiligheidslijnen.

 3. Handschoenen: Het dragen van de juiste handschoenen beschermt de handen bij het hanteren van zware of scherpe onderdelen.

 4. Oog- en gelaatsbescherming: Bij het werken met gereedschappen zoals slijpmachines of snijbranders is oog- en gelaatsbescherming essentieel. Dit beschermt de ogen en het gezicht tegen vonken, stof, en eventuele vliegende deeltjes.

 5. Gehoorbescherming: Omdat demontagewerkzaamheden vaak samen gaan met geluidsoverlast, is het dragen van gehoorbescherming zoals oordopjes of oorkappen noodzakelijk om gehoorschade te voorkomen.

 6. Ademhalingsbescherming: Bij het werken in stoffige omgevingen of bij de aanwezigheid van schadelijke dampen en gassen, moeten werknemers ademhalingsbescherming dragen. Dit zorgt voor schone luchtinname en beschermt de longen.

 7. Gereedschap; bij het werken in de liften is het juiste en goed gekeurde gereedschap een noodzaak.

 8. Afvoer vrijkomende materialen; Er komt heel veel ijzer vrij bij de demontage van een lift. Dit moet goed afgevoerd worden.


Risicobeoordeling en planning:

 • Inspectie van de lift en omgeving: Voordat het werk begint, wordt de lift en de omgeving uitgebreid geïnspecteerd om gevaren te identificeren en ongelukken te voorkomen.

 • Veiligheidsplan opstellen: Op basis van de inspectie wordt een gedetailleerd veiligheidsplan opgesteld. Hierin staan de veilige werkmethoden en noodprocedures.


Gespecialiseerde apparatuur:

 • Hijskranen en hefwerktuigen: Voor het tillen van zware liftonderdelen zijn speciale kranen en apparatuur nodig. Deze moeten veilig en deskundig worden bediend.

 • Beschermende afdekkingen voor omliggende gebieden: Om omliggende gebieden te beschermen, worden hekken en afdekkingen geplaatst volgens het veiligheidsplan.


Training en certificering:

 • Opleiding van personeel: Alle werknemers moeten de juiste training krijgen over veilig werken op hoogte, het gebruik van apparatuur en het herkennen van gevaren.

 • Certificeringseisen: Werknemers moeten de vereiste certificeringen hebben om te bewijzen dat ze veiligheidsmaatregelen begrijpen en kunnen toepassen.

 

Stappen bij lift demontage

 1. Inspectie en identificatie van liftcomponenten: Voordat we starten met demontage, inspecteren we de lift grondig om alle onderdelen te identificeren, zoals de liftcabine, geleiders en aandrijfmechanismen.

 2. Veilige uitschakeling van elektrische systemen: Het uitschakelen van de elektrische systemen van de lift is van groot belang om elektrische gevaren te voorkomen en een veilige werkomgeving te creëren.

 3. Verwijdering van liftcabine en geleiders: We verwijderen de liftcabine en geleiders met de juiste kennis en apparatuur, waarbij we zorgen voor een zorgvuldige en veilige uitvoering.

 4. Ontmanteling van aandrijfmechanismen: De aandrijfmechanismen van de lift, waaronder motoren, regelaars en machinebalken, worden volgens strikte procedures ontmanteld.

 5. Afvoer van afval en recyclage: Na de demontage zorgen we voor een milieuvriendelijke afvoer van materialen en onderdelen die niet meer nodig zijn.


Onderdelen van de lift verwijderen:

Bij lift demontage begrijpen we dat niet alle liften volledig vervangen hoeven te worden. Daarom bieden we gedeeltelijke diensten aan indien nodig. Hier lees je meer over het verwijderen van specifieke liftcomponenten:

 • Het demonteren en verwijderen van deurkozijnen: De demontage van deurkozijnen kan variëren afhankelijk van het type lift en specifieke wensen. We kunnen deze kozijnen en deuren zonder problemen verwijderen, en in sommige gevallen kan contact met het oorspronkelijke liftbedrijf nodig zijn voor specifieke maten en demontageprocedures.

 • Slopen van alle rails: Het liftsysteem is complex en vereist voorzichtigheid tijdens demontage. We volgen strikte veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van het contragewicht, contragewichtleiders, leidingbuizen en oude elektrische bedrading. Alles wat niet meer nodig is, wordt verwijderd en afgevoerd.

 • Veiligheidsplaten: Veiligheid staat voorop tijdens demontage. We zorgen ervoor dat de openingen van de liftdeuren veilig worden afgeschermd om ongelukken te voorkomen.

 • Motorruimte: De motorruimte bevat essentiële componenten zoals de liftmotor, regelaars, machinebalken en elektrische bedrading. Deze onderdelen worden met zorg verwijderd en opgeruimd, zodat de ruimte klaar is voor de installatie van een nieuwe lift.

 • Elektrische werkzaamheden: Demontage en verwijdering van een lift vereisen vaak elektrische expertise. Ervaren elektriciens worden ingeschakeld voor complexe elektrische taken, met de juiste communicatie met het liftbedrijf om alle schakelaars en stroomvoorziening veilig uit te schakelen voordat het werk begint.


Nieuwe richtlijn demontage liften

In de afgelopen jaren werden er helaas ernstige ongelukken en zelfs fatale incidenten gemeld in de bouw- en sloopbranche tijdens de demontage van liften en liftinstallaties. Deze incidenten vonden plaats tijdens renovatie- en sloopwerkzaamheden. Dit zorgde voor bezorgdheid in de bouw-, sloop- en liftenindustrie, waarbij iedereen op zoek was naar een manier om de risico's van demontage beter te beheersen en ongelukken te voorkomen. Daarom hebben het Rijksvastgoedbedrijf en vertegenwoordigers uit de bouw-, liften- en liftdemontagebranche de handen ineengeslagen om gezamenlijk de Richtlijn Demontage Liften op te stellen.


Deze richtlijn heeft als doel om de veilige demontage van liften en vergelijkbare (vaste) installaties te waarborgen. Het biedt richtlijnen voor opdrachtgevers en aannemers gedurende het gehele proces, beginnend bij het documenteren van de huidige staat van de werkende lift, de buitenbedrijfstelling tot aan de opruiming van materialen. Naast het bevorderen van een veilige werkwijze, besteedt de richtlijn aandacht aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen bij de demontage van liften.


Deze richtlijn is beschikbaar voor de gehele sector en kan worden geraadpleegd op www.richtlijndemontageliften.nl.


Risico's bij lift demontage

Bij het demonteren van liften kunnen zich verschillende risico's voor die van invloed kunnen hebben op de veiligheid van werknemers en de omgeving.


Mogelijke gevaren voor werknemers

 • Valgevaar: Het gevaar om te vallen is een groot probleem bij het demonteren van liften, omdat het werk op hoogte of in de liftschacht plaatsvindt. (dit is ook een gevaar voor de gebruikers)

 • Knelgevaar: Knelgevaar ontstaat door bewegende delen. Zowel de liftinstallatie als aangrenzende liften kunnen dit risico veroorzaken, vooral als andere liften nog in bedrijf zijn.

 • Bezwijken/breken: Onderdelen van de lift kunnen breken of bezwijken als ze verkeerd worden gedemonteerd of overbelast raken.

 • Gevaar door vallende of wegschietende delen: Tijdens het demonteren van liftonderdelen kunnen delen vallen of wegschieten, wat gevaarlijk is voor zowel de werknemers als anderen in de buurt. Het afbakenen van onveilige zones is cruciaal.

 • Brand-/explosiegevaar: Er kan brand- of explosiegevaar ontstaan bij het gebruik van bijvoorbeeld een snijbrander of bij het doorslijpen van materialen.

 • Elektrocutiegevaar: Elektrocutiegevaar kan optreden als de liftinstallatie niet veilig wordt uitgeschakeld voordat de demontage begint.

 • Uitglijden/struikelen: Uitglijd- en struikelgevaar wordt vaak veroorzaakt door slordigheid en gebrek aan aandacht voor orde en netheid op de werkplek.

 • Explosiegevaar: Er kan explosiegevaar ontstaan door het vrijkomen van gassen of dampen tijdens bijvoorbeeld lassen, branden, of het gebruik van oplosmiddelen.

 • Fysieke belasting: Fysieke belasting komt vaak voor door een verkeerde werkhouding en door het tillen van zware onderdelen, vooral als de werkruimte beperkt is.

 • - Risico door ondeskundigheid; Er kunnen risico’s ontstaan doordat een monteur onbekend is met liftveiligheid.

 • Milieurisico's: Milieurisico's ontstaan vaak door de aanwezigheid van oliën en asbest.

 • Gezondheidsrisico's: Gezondheidsrisico's kunnen voortkomen uit de aanwezigheid van stoffen zoals asbest of chroom 6, maar ook door werkmethoden, zoals dampen bij het snijden van metalen, stof of isolatiematerialen.


Mogelijke schade aan gebouw en omgeving

 • Schade aan de structuur: Het verwijderen van de lift kan de muren, vloeren en ondersteunende structuren beschadigen, wat herstelwerkzaamheden vereist.

 • Beschadiging van oppervlakken: Tijdens de demontage kunnen de muren, vloeren en andere oppervlakken beschadigd raken, wat extra kosten met zich meebrengt voor herstelwerkzaamheden.

 • Schade aan leidingen en bedrading: Er bestaat een risico op beschadiging van leidingen en elektrische bedrading, wat lekkages en stroomstoringen kan veroorzaken.

 • Milieurisico's: Oude liften bevatten vaak schadelijke stoffen zoals oliën en asbest. Het verwijderen en verwerken van deze stoffen moet zorgvuldig gebeuren om milieuvervuiling te voorkomen.

 • Geluidsoverlast: Demontage kan lawaai veroorzaken, wat overlast voor bewoners kan betekenen en geluidsnormen kan overschrijden. Geluidsisolatie is nodig.

 • Stof en vuil: Demontage produceert stof en vuil, wat de luchtkwaliteit kan verslechteren en extra schoonmaak vereist.

 • Omgevingsrisico's: Aangrenzende eigendommen kunnen schade ondervinden door vallende objecten, geluid en trillingen.

 • Brandgevaar: Vonken kunnen leiden tot brand, vooral bij gebruik van snijbranders of slijpmachines.

 • Veiligheid van voorbijgangers: Het gebied rond de liftschacht moet worden beveiligd om ongelukken met voorbijgangers te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van waarschuwingsborden en barricades.

 

FAQ over Het Verwijderen van Oude Liften

Waarom moeten oude liften worden verwijderd?

Oude liften moeten soms weg vanwege ouderdom, veiligheidsproblemen of renovaties. Verwijdering zorgt voor een veilige vervanging.


Wat zijn de risico's bij lift demontage?

Risico's omvatten vallen, vast komen te zitten, kapotte onderdelen, vallende spullen, brand- en elektrocutiegevaar, zware lasten tillen, milieu- en gezondheidsproblemen.


Hoe bescherm ik mezelf tegen deze risico's?

Draag beschermingsmiddelen zoals helmen, valbeveiliging, handschoenen, oog- en gehoorbescherming, en ademhalingsbescherming. Volg een veiligheidsplan en gebruik speciale apparatuur.


Wat moet ik doen voor de demontage?

Controleer de lift en omgeving voor gevaren. Maak een veiligheidsplan en zorg dat je personeel getraind is en gecertificeerd.


Hoe verloopt de demontage?

Het omvat inspectie, uitschakelen van elektriciteit, verwijderen van de liftcabine en onderdelen, en de afvoer van afval.


Kan ik slechts bepaalde delen van de lift verwijderen?

Ja, je kunt kiezen welke delen je wilt verwijderen, zoals deuren, rails, motorruimte, enz. Zorg voor een professionele aanpak.


Hoe zorg ik voor milieuvoorschriften?

Laat schadelijke stoffen, zoals oliën en asbest, zorgvuldig verwijderen door gecertificeerde experts.


Wat zijn de voordelen van professionele hulp?

Experts kunnen veilig en efficiënt werken, kosten besparen en voorschriften volgen.


Hoe zorg ik voor de veiligheid van anderen?

Beveilig het werkgebied met borden en barricades en informeer voorbijgangers over de demontage.


Hoelang duurt de demontage gemiddeld?

Dit varieert afhankelijk van de lift en het project, van enkele dagen tot weken.


Wilt u uw lift laten verwijderen door ons? Neem dan CONTACT met ons op.


Comments


bottom of page